آب باران و آلودگی ها چه تاثیری بر نمای ساختمان میگذارند؟

آب باران از سطوح مسی و آلیاژ های و در پوش فلزی ساختمان به سطح سنگ میریزد و باعث ایجاد لکه های روی سنگ میشود که این نوع کثیفی با نماشویی با طناب قابل حل می باشد.


سنگ ها دارای کانی کربنات کلسیم به خصوص در برابر محیط های اسیدی حساس هستند اکسید گوگرد در محیط مرطوب و اکسیژن موجود در هوا تولید اسید سولفوریک میکند که بر سنگ های آهکی اثر میگذارد و تولید سولفات کلسیم مینماید.
سنگ های آهکی و ماسه سنگ ها آهکی در این مورد حساس ترند.در مورد سنگ های آهکی سولفات کلسیم حاصل شده به وسیله نماشویی شسته میشود.

نظر خود را بنویسید